De regering besliste “.. dat werknemers van grote bedrijven geen ziektebriefje meer nodig hebben bij één dag afwezigheid door ziekte.” Voor de goede orde: dit gaat over België.

Dat land worstelt al jaren met een stijging van het ziekteverzuim, vooral langdurig verzuim. Even groot is de worsteling om tot maatregelen te komen. Belgische ministers en experts keken naar ons land, Nederlandse adviseurs zijn meermalen te hulp geroepen. Genomen maatregelen zijn ‘klein’ met weinig effect, een grotere hervorming lijkt in het spanningsveld tussen wetenschap, belangengroepen en politiek ondenkbaar.

De Belgische wetgeving eist nog steeds dat de ziekmelder een medisch attest van arbeidsongeschiktheid, opgesteld door een (huis)arts, overlegt aan de werkgever. Daar is een kleine verandering in de maak. Het Belgisch digitale blad Knack spreekt erover met Jan De Maeseneer, emeritus hoogleraar van de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg in Gent.

Al decennia zijn de bezwaren tegen het verplichte attest bekend: administratieve belasting voor de huisarts, meestal heeft een medische interventie geen meerwaarde. Uit buitenlands onderzoek bleek afschaffen van het attest voor periodes van drie à vijf dagen afwezigheid wegens ziekte niet gepaard te gaan met meer kortdurend ziekteverzuim (soms met minder).

De Maeseneer noemt het kwalijk neveneffect van een attest dat informatie van de werknemer aan z’n leidinggevende soms wordt vervangen door een medisch dispuut tussen de behandelende huisarts en één op vraag van de werkgever gestuurde ‘controle-arts’. “Een sociaal probleem wordt “gemedicaliseerd. .. Afschaffing van dit attest heeft – wetenschappelijk bekeken – enkel voordelen en is kostenbesparend voor de burger en voor de gezondheidszorg.”

“Als je voor de eerste dagen ziekte het verplicht ziektebriefje afschaft, zet je de deur wagenwijd open voor de maandagochtendziekte.” Zo reageerde de ondernemersorganisatie Unizo op een regeringsvoornemen tot afschaffing van het attest voor een klein aantal dagen.

Om een lang verhaal kort te maken: de regering gaat over tot een afschaffing van het attest arbeidsongeschiktheid voor één dag voor de ‘grote bedrijven’.

Het artikel in Knack 21/10/21