17 augustus 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Werkgevers willen verplichte coronatest – Verharding standpunten heeft impact voor arbosector

Intelligente analyse inzake leeftijdsdiscriminatie – Die actie van de Inspectie SZW maakt nieuwsgierig naar toepassing in handhaving op arboterrein

Commerciële vergelijkingssites arbodiensten bekritiseerd  Het blad ArboRendement schrijft dat de criteria voor het in vergelijkingssites opnemen van arbodiensten ondoorzichtig zijn. Er blijkt slechts één site te melden dat de gecontracteerde arbodienst een provisie betaalt.

Initiatiefwet: recht op onbereikbaarheid – “Onderdeel van het beleid ter voorkoming of beperking van werkdruk, is een gesprek tussen de werkgever en de werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.” Dat wordt een toevoeging aan artikel 3, tweede lid van de Arbowet: als het aan PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk ligt.

Een certificerende instelling heeft een vreemde interpretatie van artikel 14a van de arbowet: de vangnetregeling zou niet door meer dan één arbodienst uitgevoerd kunnen worden.

Arbeidsongeval of komkommernieuws? Op weg naar werk een verwonding door vuilnis weggooien.

Vaak zien arboprofessionals werkenden in baanonzekerheid: er is nu gratis professioneel ontwikkeladvies voor iedereen.

===============================================================

Werkgevers willen verplichte coronatest

Verharding standpunten heeft impact voor arbosector

“VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN volgen het advies van de deskundigen bij het RIVM.” Dat zeiden die werkgeversorganisaties zaterdag 7 maart. Inmiddels liggen opvattingen anders. VNO-NCW en MKB-Nederlland willen werknemers verplicht kunnen laten testen op corona. MKB-voorzitter Vonhof ziet een rol voor ‘de arbo-artsen’. Lees meer op de site van Kwaliteit op Maat, externe link, https://vkom.nl/?p=3959

=================================================================

SAVE THE DATE

Webinar loondoorbetaling / actualiteit

6 oktober, 15.30 tot 17.00 uur

Onder andere Frederieke Schaafsma – bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde – neemt ons mee in deze onderwerpen.

=================================================================

Intelligente analyse inzake leeftijdsdiscriminatie

Actie Inspectie SZW maakt nieuwsgierig naar toepassing in handhaving

In 2,5% van de vacatureteksten in 2018 werd waarschijnlijk gediscrimineerd op grond van leeftijd, aldus Inspectie SZW. Ze gebruikte een algoritme dat de Vrije Universiteit Amsterdam in 2017 tot een vergelijkbare uitkomst bracht. De dienst stelde vast dat direct en indirect onderscheid bovengemiddeld voorkomen bij parttime functies, bij bijbanen, vrijwilligerswerk en tijdelijke contracten. Enkele organisaties blijken verantwoordelijk voor een groot deel van de discriminerende teksten.

I-SZW komt vaker met slimme research tot interessante gegevens. Voor de monitor Arbo In Bedrijf worden werkgevers aangeschreven: of ze alvast documenten zoals de RI&E willen klaarleggen voor het bezoek van de inspecteur. Dat simpele briefje blijkt in de hand te werken dat werkgevers zonder RI&E er snel een (laten) maken, zo blijkt al járen achtereen.

Bij beide voorbeelden is er geen zicht op slimme toepassing in de praktijk van handhaving. Schriftelijke inspectie op documenten als arbocontract en RI&E is in experimenteel stadium, schreef staatssecretaris Van Ark. Op 21 september a.s. start, naast de Week van de RI&E, een 3-jarige SZW-campagne voor meer naleving en kwaliteit – vooral bij kleine bedrijven. We kijken uit naar een intelligente aanpak …

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2020/04/30/leeftijdsdiscriminatie-in-vacatureteksten—een-geautomatiseerde-inhoudsanalyse-naar-leeftijd-gerelateerd-taalgebruik-in-vacatureteksten

=================================================================

Najaar ’20: nieuwe arbodienst? Betere dienstverlening?

Commerciële vergelijkingssites bekritiseerd

Voor veel werkgevers en HR-professionals is het in het najaar aan de orde: doorgaan met de arbodienstverlener of veranderen? Het maandblad ArboRendement van augustus wijdt hier een groot artikel aan. “De kosten tellen natuurlijk, ook al is een arbocontract geen grote kostenpost. De gemiddelde arbeidsorganisatie in Nederland besteedt 0,3% van de loonsom aan de arbodienstverlener.” Een nieuwe arbodienst kiezen kan een opfrisser geven aan het arbo- en verzuimbeleid. Het blad wijst er echter ook op dat een bestendige relatie effectief is: “Van jaar op jaar hoppen naar de goedkoopste aanbieder van arbodienstverlening is absoluut af te raden.”

Ondoorzichtig

ArboRendement heeft voor abonnees een tool bij het artikel. Die maakt gewag van het bestaan van vier organisaties die via alleen vergelijkingssites ‘makelen’ in selecteren van arbodiensten. De publicatie meldt dat de criteria voor het opnemen meestal ondoorzichtig zijn. Er blijkt slechts één site te melden dat de gecontracteerde arbodienst een provisie betaalt. Het is onduidelijk op basis van welke afwegingen een selectie voor de aanvrager gemaakt wordt. “Eén vergelijkingssite schrijft alvast de 45 beste arbodiensten geselecteerd te hebben, maar is niet helder over criteria. Bovenaan staan zou dus ook een kwestie kunnen zijn van meer betalen.” Het blad noemt een kritisch-bewuste houding van werkgevers een optie: vraag de site om drie offertes, benut de vrij gespeelde tijd voor intensieve gesprekken met de drie kandidaten.

Advies

Het blad suggereert eveneens een tussenweg: dit najaar al een Programma van Eisen opstellen (daarvoor .. “is heel veel meer nodig dan een lijstje klachten over de huidige arbodienstverlener”). In de loop van 2021 is daarmee de lopende dienstverlening te evalueren en zo nodig te verbeteren, en desgewenst te beslissen een nieuwe dienstverlener te zoeken per 2022. Dit eventueel met een consultancybureau. “Op die manier zet u als klant de aanbiedersmarkt naar uw hand.”

ArboRendement: https://www.rendement.nl/arbodienst/tools/marktanalyse-vergelijkingswebsites-arbodienstverleners.html

=================================================================

Initiatiefwet: recht op onbereikbaarheid

Althans, een gesprek erover

“Onderdeel van het beleid ter voorkoming of beperking van werkdruk, is een gesprek tussen de werkgever en de werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.” Dat wordt een toevoeging aan artikel 3, tweede lid van de Arbowet: als het aan PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk ligt. Eind juli diende hij zijn initiatiefwetsvoorstel “Wet op het recht op onbereikbaarheid” in. De toelichting schrijft dat dit niet individueel gesprek hoeft te zijn, overleg met groepen werknemers, de medezeggenschap of bonden telt evengoed. De werkgever moet kunnen aantonen dat het gesprek heeft plaatsgevonden. “Dit kan bijvoorbeeld door dit schriftelijk vast te leggen. Op die manier kan de Inspectie SZW nagaan of dit gesprek inderdaad is gevoerd.” De dienst zal zich niet bemoeien met de inhoud van het gesprek. Van Dijk schrijft dit op te nemen op advies van de Inspectie.

Begin 2019 bracht hij een concept met dezelfde pretentievolle titel in internetconsultatie. Dat bevatte ook nog een voornemen om in de RI&E vast te leggen hoe de rusttijd wordt gewaarborgd door de werkgever. Daar heeft hij nu van afgezien, hij benadrukt dat wanneer bereikbaarheid een (stress)risico is in een arbeidsorganisatie, dat opgenomen moet worden in de RI&E en het plan van aanpak. Hij wil inwerkingtreding per 2022.

Balans: wetgeving vs. actie sociale partners

Van Dijk schrijft alternatieven voor wetgeving te hebben overwogen, zoals bijvoorbeeld een niet-bindende richtlijn of handreiking van centrale sociale partners. Hij moedigt dat graag aan, maar hij verwacht meer effect van een verplichting. Hij beoogt ermee een ontwikkeling voor “.. een stand der wetenschap ten aanzien van dit terrein. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door nadere invulling via arbocatalogi of ontwikkeling van leidraden of handreikingen.”

Het is een aardige weergave van de dilemma’s bij wetgeving, dat hij deze niet-bindende documenten als opbrengst noemt. Hoe dan ook, de arbosector zal graag meewerken. Is misschien een initiatief voor een landelijke handreiking denkbaar?

Externe links: Het initiatief wetsvoorstel https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z14226&dossier=35536#activity-2020a02727  De internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/rechtoponbereikbaarheid

=================================================================

‘Een werkgever mag maar één arbodienstverlener contracteren’

Merkwaardige opvatting van certificeerder

Arbodienstverlening is sinds 1994 geregeld in de Arbowet. Sinds 2005 kent die wet de maatwerk- en vangnetregeling daarbij (artikelen 14 resp. 14a) voor meer keuze door arbeidsorganisaties. Bij een werkgever verricht één arbodienst een deel van de taken uit artikel 14a en een andere arbodienst de andere taken. De (nieuwe) certificerende instelling meldt aan de eerste arbodienst dat daardoor de maatwerkregeling geldt, omdat de wet zou voorschrijven dat de vangnetregeling inzet van één arbodienst vereist.

Regelgeving beoogt keuzeruimte

Het is heel merkwaardig dat deze interpretatie opkomt. Al vanaf 1994 is het soms praktijk dat werkgevers meer dan een arbodienst in de arm nemen. Denk aan grote landelijke bedrijven die lokale managers de arbodienstverlener laten kiezen. Of aan een werkgever die tevreden is over verzuimbegeleiding door z’n arbodienst, maar wat betreft gevaarlijke stoffen meer deskundigheid zoekt. De wettelijke plicht tot inschakeling van een arbodienst is altijd gelezen als ’n arbodienst, niet één arbodienst. De toelichtingen bij de wet weerspreken dit niet, maar zijn over het tegendeel niet concreet. Hoe dan ook, het hebben van meerdere arbodienstverleners staat niet op de ‘boetelijst’ van de Inspectie SZW. Deze bevraagt in haar monitor Arbo in Bedrijf of meerdere arbodienstverleners zijn ingeschakeld: een gegeven over de beoogde keuzeruimte voor arbeidsorganisaties.

Mocht u als KoM-lid-arbodienst geconfronteerd worden met deze vreemde interpretatie: u weet nu dat u deze certificeerder kunt vragen om dat te onderbouwen. Dat zal niet lukken.

Met dank aan Pascal Willems, WVO-advocaten, voor doornemen wetstoelichtingen

=================================================================

SAVE THE DATE

Dinsdag 20 april 2021, hele dag: KoMgres, Bunnik

=================================================================

BEKIJK DE KOM-SITE

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

Op weg naar werk een verwonding door vuilnis weggooien: arbeidsongeval of komkommernieuws? Ziekteverzuim door een arbeidsongeval of beroepsziekte leidt in Spanje tot een uitkering van 75% van het inkomen, flink meer dan bij ‘gewoon’ ziekteverzuim. Zo’n stelsel van compensatie van beroepsrisico betekent een arbeidsintensieve rechtsgang. Externe link https://vkom.nl/?page_id=3946

Gratis professioneel ontwikkeladvies voor iedereen  “Onze arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Het is zaak dat iedereen zich daar goed op voorbereidt.” Minister Koolmees van SZW verwoordt een waarheid als een koe maar levert wel boter bij de vis van deze opvatting. Na eerdere regelingen voor 45-plussers c.q. voor werknemers getroffen door de coronacrisis, kan nu iedereen bij een loopbaanadviseur een ontwikkeladvies vragen: werknemers, flexwerkers, zelfstandigen, werkzoekenden. De bewindspersoon betaalt € 700. De arbosector kan hier ook z’n voordeel mee doen, op z’n minst arbeidsorganisaties attenderen. Lees meer via de site van Kwaliteit op Maat, externe link https://vkom.nl/?p=3954

De volgende KoM-nieuwsbrief verschijnt

31 augustus, en verder weer als gebruikelijk elke twee weken.

Opzeggen – Je abonnement bewerken

Deze nieuwsbrief wordt grotendeels verzorgd door Ton van Oostrum, onafhankelijk expert arbo en verzuim. Voor Netwerkvereniging Kwaliteit op Maat, p/a Kobaltweg 11, 3542 CE UTRECHT. vkom.nl