KoM-nieuwsbrief van 19 april 2022

De RI&E staat in de belangstelling bij mkb-werkgevers – Draag eraan bij hen beter te bedienen

SAVE THE DATE: 15 juni 2022, 14-16 uur, live en online – ALGEMENE LEDENVERGADERING KoM / Discussie Stecr werkwijzer arbeidsconflicten

FNV-meldpunt ervaringen met bedrijfsartsen en arbodiensten  –  NVAB: “onafhankelijkheid bedrijfsarts staat niet ter discussie”

Hardheden in de WIA – Kamerlid Omtzigt maakt zich hard voor 35-minners

‘Nieuwe eisen aan de risico-inventarisatie en -evaluatie’ – Komt de rol van de bedrijfsarts bij RI&E-toetsing in het geding?

Na de coronacrisis: aandacht voor arbeidsbeperkten nodig 

EXCUSES

Vorige week donderdag verstuurden we een ledenmail. De onderwerpsregel betrof een uitnodiging voor deelname aan een enquête over tweede spoor reintegratie. Dat was een vergissing, u leest hieronder de mail nogmaals, nu onder de juiste kop.

Uitnodiging deelname enquête innovatie RI&E-ondersteuning

De RI&E staat in de belangstelling bij mkb-werkgevers

Draag eraan bij hen beter te bedienen

Begin april kregen de honderdduizenden mkb-ondernemers in Nederland een brief van het ministerie van SZW: over het belang van de risico-inventarisatie en -evaluatie, over de verplichting tot het hebben van een actuele RI&E. Maandag 20 juni start de jaarlijkse week van de RI&E. Kortom, de RI&E staat volop in de belangstelling.

KoM-lid Berend Moerdijk met z’n softwarebedrijf GO2SURE ziet kansen voor KoM-leden bij de ondersteuning en uitvoering hiervan. Berend: “Vanuit Go2Sure doen wij een onderzoek op welke innovatieve wijze het MKB beter geholpen kan worden bij het uitvoeren van deze wettelijke verplichting. Het project InnovateGo is vanuit de provincie Overijssel gefinancierd en wordt uitgevoerd door Novel-T.” Daarom is er een enquête onder arbodienstverleners, voor inzicht op welke wijze u beter geholpen kan worden bij deze wettelijke verplichting. De rapportage met geanonimiseerde resultaten komt beschikbaar voor u als deelnemer, zodat u uw voordeel kunt doen met de verkregen inzichten.

We geven Berends verzoek graag door, klik op de button:

 

Naar de enquête

 

SAVE THE DATE

15 juni 2022, 14-16 uur, live en online

ALGEMENE LEDENVERGADERING KoM / Discussie Stecr werkwijzer arbeidsconflicten

16 uur: borrel voor de live deelnemers

Informatie over locatie etc. volgt.

Een op de vijf werknemers heeft wel eens te maken gehad met een arbeidsconflict. Jaarlijks ligt aan zeker 70.000 ziekmeldingen per jaar een conflict ten grondslag. Dat zijn cijfers uit de Stecr-werkwijzer Arbeidsconflicten. De zevende versie is gepubliceerd 12 april, deze behartigt zowel het beheersen als het voorkomen van arbeidsconflicten, alsmede het nut van een arbeidsconflictenprotocol. Pascal Willems heeft eraan meegeschreven en geeft aansluitend op de Algemene LedenVergadering een presentatie.

De werkwijzer is te bestellen

 

FNV-meldpunt ervaringen met bedrijfsartsen en arbodiensten

NVAB: “onafhankelijkheid bedrijfsarts staat niet ter discussie”

De grootste vakbond van Nederland opende een meldpunt, u las het in de nieuwsbrief van 4 april. Enkele dagen daarna reageerde de NVAB met een nieuwsbericht: “Er is geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen.” Woordvoerder Van Lomwel van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen herinnert aan de vele waarborgen bij de positie van bedrijfsartsen, zoals de introductie van de second opinion in de laatste arbowetswijziging (juli 2017). Hij meldt dat jaarlijks tevredenheidsonderzoek geen enkele reden geeft om te denken dat er veel klachten zouden zijn. De vereniging is bezorgd dat een meldpunt van de FNV dat bedoeld is om meer inzicht te geven juist onduidelijkheid schept. Dit kan gebeuren doordat het afleidt van de aangewezen routes voor verschil van inzicht en klachten. “We rekenen erop dat de FNV mensen er actief op wijst dat dit meldpunt de andere routes niet vervangt.”

Volgende KoM-nieuwsbrief: vraaggesprek met FNV-bestuurder

In de KoM-nieuwsbrief van 2 mei verschijnt een vraaggesprek met Erica Hemmes, FNV-bestuurder uitkeringsgerechtigden, in het FNV-bestuur verantwoordelijke voor het meldpunt.

Het nieuwsbericht van de NVAB

 

Hardheden in de WIA

Kamerlid Omtzigt maakt zich hard voor 35-minners

Het Coalitieakkoord bevat een mysterieuze formulering: ‘hardheden in de WIA’. In overleg met de sociale partners zou onderzocht worden hoe die hardheden “.. hervormd kunnen worden met oog voor uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.” De drie vakcentrales CNV, FNV en VCP overhandigden 5 april aan de kamercommissie voor SZW een witboek over gevoelde hardheden en hun wensen. Dat klonk door de volgende dag in een zitting van de commissie met minister van Gennip, met name in de volgende gesprekspunten.

  1. Geen uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid: dit zou strijdig zijn met een verdrag van de International Labour Organisation. Een kamermeerderheid wil de grens verlagen naar 25% of 15%. Van Gennip herhaalde opnieuw dat verlaging een hoger beroep op de schaarse verzekeringsartsen zou betekenen. Verder is ze in overleg met de ILO, want het Nederlands systeem dat bouwt op verlies van verdiencapaciteit werkt nu eenmaal anders dan elders. Onafhankelijk kamerlid Omtzigt maakte een sterk punt: nul uitkering bij 33% arbeidsongeschiktheid verdraagt zich met geen enkele arbeidsnorm.
  2. Een volgens bonden veel te lage ‘vervolguitkering’ en 3. Het onbegrijpelijke CBBS-systeem dat niet aansluit op de situatie van de werknemer Van Gennip parkeerde deze voor later: eerst moet de slag van capaciteit van verzekeringsartsen gemaakt worden.
  3. Het tekort aan verzekeringsartsen Van Gennip meldde dat de wachttijd voor WIA-keuring (die wettelijk 8 weken mag zijn) nu 17 weken bedraagt. Er is een achterstand van 30.000 beoordelingen. Ze noemde verder cijfers over de afgelopen jaren die ze eenvoudig samenvatte: één claimbeoordeling kost een verzekeringsarts bijna een dag, door 1,5 uur onderzoek en 3 uur rapportage en administratie. Voor het overige herhaalde ze voornemens van haar voorganger, zoals een regierol voor de verzekeringsarts, inschakeling van anderen, taakdelegatie maar ook taakherschikking.

Per saldo / het vervolg

De bewindspersoon stelde vóór de zomer met een verdere uitwerking te komen. Daar zal ze nog een harde dobber aan hebben, het tekort aan verzekeringsartsen lijkt een granieten probleem te worden. Ze noemde niet dat volgens het Centraal Planbureau WIA-aanvragen doorgezet worden ook al is een arbeidsongeschiktheid c.q. verlies van verdiencapaciteit van minder dan 35% te verwachten; dit omdat betrokkenen een no-risk-polis willen bereiken; het CPB voorziet dan ook nauwelijks capaciteitskwesties bij een ‘drempel’ van 25 of 15%. De bewindspersoon koerst kennelijk op de somberder inschatting van UWV.

FNV, CNV, VCP, witboek “Hardheden in de WIA”

Verzekeringsarts – onderzoeker Faas op LinkedIn over tekort verzekeringsartsen en mogelijke alternatieven

 

‘Nieuwe eisen aan de risico-inventarisatie en -evaluatie’

Komt de rol van de bedrijfsarts bij RI&E-toetsing in het geding?

Diverse digitale arbobladen kopten: ‘Nieuwe eisen aan de RI&E”. Dat lijkt op het eerste oog verband te houden met de door Arbeidsinspectie en politiek nagestreefde verbetering (van toetsen) van RI&E’s. Wat speelt er?

Minister van Gennip publiceerde in de Staatscourant een vernieuwd certificatieschema voor arbeidshygiënisten, hogere veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Dit na jáááren van overleg van het ministerie met genoemde beroepsgroepen.

De vernieuwing betreft met name hun wettelijke taak bij het toetsen van en adviseren over de RI&E. Programmaleider certificatie bij SZW Wilders en secretaris van de schemacommissie Lejeune publiceerden nadere informatie met onder meer dit overzichtje.

De drie beroepsbeoefenaren worden gecertificeerd wat betreft hun wettelijke taak bij de RI&E en moeten dan ook bij (her)examinering (vijfjaarlijks) een portfolio gaan overleggen met RI&E-rapportages; initieel verrichten ze dat werk onder supervisie van een gecertificeerde beroepsbeoefenaar.

Systeem- resp. scopetoets

Nieuw is ook een onderscheid tussen een systeemtoets op de RI&E en een scopetoets.

> De systeemtoets betreft de vraag of, gegeven de arbeidsomstandigheden in de organisatie, alles dat wettelijk verplicht is, als onderdeel in de RI&E opgenomen is.

> De scopetoets behartigt de kwestie of de RI&E afdoende ingaat op de risico’s, met vraagpunten als de kwaliteit van inventarisatie en meten van blootstelling en juistheid van maatregelen.

“De scopetoets valt binnen de scope van de arbokerndeskundige en wordt afgedekt door het expertisegebied van de arbokerndeskundige zoals uitgewerkt in Tabel 2”, aldus de tekst in de Staatscourant. Genoemde tabel bevat een overzicht van arborisico’s en ‘toewijzing’ daarvan aan een van de beroepsbeoefenaren, of soms twee of drie.

Het gaat om “hoofd-” en “deelrisico’s”; als voorbeeld: ieder van de drie mag constateren dat het risico van biologische agentia of fysieke belasting in de RI&E hoort (= systeemtoets). De verdere aandacht voor micro-organismen als virussen of beeldschermwerk en fysieke over- en onderbelasting is aan de arbeidshygiënist, in de scopetoets. Wilders en Lejeune schrijven: “Zodra het gaat om inhoudelijke beoordelingen, zoals de vraag of er gezondheidsschade kan ontstaan, dan wel of de juiste meetmethoden zijn gebruikt, dan kan dit alleen goed beoordeeld worden door de deskundige in wiens scope de betreffende risico’s vallen.”

Beroepscodes borgden

Op zich is dit allemaal niet zo nieuw, de beroepscodes van de vier arbokerndeskundigen verplichten hen ertoe (de werkgever te adviseren) om een andere kerndeskundige in te schakelen wanneer hun expertise te kort schiet bij een RI&E. Achtergrond daarbij is de arbowetswijziging van juli 2005. Die is vooral bekend vanwege de introductie van de zogeheten maatwerk- en vangnetregeling. Daarbij werd mede een eind gemaakt aan de eerdere bureaucratie waarbij de vier (!) arbokerndeskundigen betrokken waren bij een RI&E-toets (dit naast de wettelijke introductie van RI&E-instrumenten voor bedrijven met maximaal 25 werknemers). Het was voor veel werkgevers een forse besparing dat de toch meestal al ingeschakelde bedrijfsarts een eenvoudige RI&E kon toetsen, binnen de grenzen van z’n deskundigheid en beroepscodes.

Bedrijfsarts?

Er rijst de vraag wat dit nieuwe certificatieschema nu toevoegt. Het lijkt allereerst verwarring op te leveren. “Voor de bedrijfsarts geldt geen certificatieverplichting, daarom wordt deze in dit document verder niet genoemd”, aldus ook de tekst in de Staatscourant. Die bevat verder geen toelichting hierop, net zo min als het document van Wilders en Lejeune. De bedrijfsarts is in de Arbowet (artikel 14, eerste lid) bevoegd tot toets en advies inzake de RI&E. De verplichte BIG-registratie met daardoor bijhouden van het vak heet in de praktijk voldoende basis voor het door een bedrijfsarts toetsen van een RI&E van bijvoorbeeld een modaal klein administratiekantoor. Het nieuwe certificatieschema opent de suggestie dat de bedrijfsarts onvoldoende in staat zou zijn tot een scopetoets op voorkómen van virale besmettingen of lage rugklachten.

Nieuwe bureaucratie?

Komt er een nieuwe bureaucratie voor werkgevers op als gevolg van gedoe tussen de beroepsgroepen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Het lijkt belangrijk dat allereerst de bedrijfsartsen in gesprek gaan met de drie andere beroepsverenigingen. Dat op korte termijn. Het nieuwe certificatieschema geldt per 1 juli 2022, met een overgangstermijn tot 2025 wat betreft voordien afgegeven certificaten.

Het nieuwe certificatieschema in de Staatscourant

De informatie van Wilders en Lejeune De informatie van Wilders en Lejeune

Na de coronacrisis: aandacht voor arbeidsbeperkten nodig

Verlies aan werkgelegenheid tijdens de coronacrisis: het is hersteld, maar niet voor iedereen. Voor de totale Nederlandse bevolking was de participatie in december 2020 0,5% lager dan eind december 2019. Per maart 2021 herstelde zich dat al voor de meeste groepen, helaas niet voor de meeste arbeidsbeperkten. De laatste UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten graaft dieper dan voorgaande edities en komt met enkele mogelijke aanknopingspunten.

Lees het op de KoM-site

Ga naar onze nieuwe website

 

 

 

  Tweet 

  Deel 

  Doorsturen 

Kwaliteit op Maat
p/aJohannes de Bekastraat 71