‘Geen verzekeringsarts meer bij keuring 60-plussers’

Claimbeoordeling van WIA-aanvragers van 60 jaar en ouder vindt straks in beginsel plaats door arbeidsdeskundigen. In weerwil van de wettelijk verplichte inzet van een verzekeringsarts. Dagblad Trouw meldt vrijdag de 19e dat minister van Gennip dit voornemens is, in ieder geval tijdelijk, vanwege het oplopende tekort aan verzekeringsartsen. “De 60-plusser zal eerder een te hoge dan een te lage uitkering krijgen door deze andere werkwijze.” In een commentaar vandaag duidt de redactie van de krant het als een structureel probleem: “Als artsen binnen de WIA niet vijf of zes, maar een of hooguit twee mensen per dag kunnen keuren, dan mag duidelijk zijn dat ze zijn opgescheept met een onwerkbaar systeem dat hoognodig op de schop moet.”

Het voornemen van Van Gennip roept veel op. Verrassing, blijft de verzekeringsarts wel betrokken bij de RIV-toets? Vragen, zoals over rechtsongelijkheid. Verwondering, hoe de minister dit denkt te doen zonder wetswijziging. Verbazing, dat dit -net als de nu gegeven voorschotten- kennelijk financieel doenlijk is. Verbijstering, dat er nu al twee jaar geen geld is voor (mede)financiering van de opleiding van bedrijfsartsen. Verontrusting of de komende maatregel van de bewindspersoon gepaard zal gaan met een extra investering in WIA-preventie.

Er is geen reactie te vinden op websites van sociale partners, UWV, SZW, Oval, NVAB en NVvG. Informanten voor Trouw waren kennelijk verzekeringsartsen. De site van de NOVAG, beroepsvereniging en vakbond van de verzekeringsartsen bij UWV, bevat evenmin actuele informatie. Wel laten de oudere nieuwsberichten zich lezen als de kroniek van een aangekondigde ondergang.

De KoM-site houdt u op de hoogte over dit onderwerp.

Het artikel in Trouw 19 augustus 2022

Het commentaar van Trouw 22 augustus

De Website van de NOVAG

Verder in deze KoM-nieuwsbrief van 22 augustus 2022

Coronanieuws: verlenging re-integratie in discussie

Werkgeversorganisaties hebben stukje klimaatdeal – personeelstekorten en klimaatcrisis verbonden

Wat moeten SZW-ministers? Verschillende meningen

Onderzoek naar werk, inkomen en gezondheid, conferentie 27 september

Arbodeskundigen gezocht voor ’t MBO – bijvoorbeeld als gastdocent. Welke arbodeskundigen willen meewerken?

Coronanieuws: verlenging re-integratie in discussie

Het aantal met covid besmette mensen in Nederland die na een jaar nog klachten (zullen) hebben is op 80.000 tot 160.000 te schatten, aldus de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Diverse instanties rapporteerden over Long Covid vanuit oogpunt van gezondheid. De RVS adviseert nu hoe maatschappelijk nadelige gevolgen te ondervangen. Minister Helder voor Langdurige Zorg stuurde het advies aan het parlement, nog zonder beleidsreactie. Die voorziet ze “na de zomer”.

Verlenging re-integratieperiode

De Raad bepleit wetenschappelijke kennisontwikkeling. Die is juist nu mogelijk vanwege de hoge incidentie, en ook van belang voor andere langdurige infecties zoals Pfeiffer, Q-koorts of Lyme. De RVS constateert dat een deel van de getroffen mensen nu 2 jaar na de eerste coronagolf ontslagen wordt. De coronaperiode maakte herstel en re-integratie moeilijk. Ze wenst dan ook van de overheid stimuleren en faciliteren van “..verlenging van de re-integratieperiode naar rato van de gemiste tijd, bij welk beroep dan ook, als onderdeel van het pakket aan steunmaatregelen.” De strakke teugels van de Wet Verbetering Poortwachter (“de strikte tijdslijnen”) zouden losser moeten ten faveure van de werknemer. Volgens de Raad liggen subjectiviteit en willekeur bij de WIA-beoordeling op de loer, ze bepleit (tijdelijke) gespecialiseerde teams bij UWV.

Ruimhartigheid gezien ook personeelstekort

Een deel van de mensen in de zorg heeft al inkomen verloren, dreigt zijn of haar baan te verliezen of is al ontslagen. De RVS wil tegemoetkomingen: door omdraaien van de bewijslast bij aansprakelijkheidsstelling, of door compensatie voor een beroepsziekte, of een overheidsfonds voor compensatie. De gesignaleerde knelpunten en argumenten kunnen ook gelden voor andere cruciale beroepen. Voor de zorg en veel ander werk geldt volgens de Raad: “We kunnen het ons als samenleving niet permitteren om mensen (onnodig) voor de arbeidsmarkt te verliezen. .. uitstroom vanuit de arbeidsmarkt zal uiteindelijk duurder zijn dan deze groep nu ruimhartig helpen en behouden voor de arbeidsmarkt. Eenmaal uitgestroomd wordt de kans op instroom immers steeds kleiner.”

De balans opgemaakt

UWV heeft eerder welbewust gespecialiseerde teams voor WIA-beoordeling afgewezen. De vraag rijst nu of het RVS-pleidooi steunt op informatie over het effect van die keuze.

Minister Helder schreef aan de Kamer dat haar beleidsreactie deel zal uitmaken van de eerder toegezegde brief “na de zomer .. over de ondersteuning van zorgmedewerkers.” Dat lijkt een versmalling tot alleen de zorgsector. Daarnaast geldt dat de aanbevelingen van de RVS vrijwel helemaal het terrein ‘arbo en verzuim’ betreffen. Met andere woorden, Minister Helder zal moeilijk kunnen handelen zonder haar collega van SZW. Die zal zich hoeden voor precedenten in het regime van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. “Na de zomer” een beleidsreactie lijkt alleen mogelijk met volstrekt conserverend beleid.

De brief van minister Helder en het advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Werkgeversorganisaties hebben stukje klimaatdeal

Personeelstekorten en klimaatcrisis verbonden

Anders dan de boeren hadden werkgeversorganisaties al enige tijd een stukje klimaatdeal met het kabinet. Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten per 2023 jaarlijks rapporteren over de zakelijke en woon-werkkilometers van werknemers. Als er geen vooruitzicht blijkt op een megaton CO2-winst in 2030, krijgen afzonderlijke 100+-arbeidsorganisaties vanaf 2025 een individuele norm opgelegd voor reductie door slimmer en zuiniger reizen. De werkgeversorganisaties zijn gewoonlijk afkerig van verplichtingen tot rapportage, maar hebben ervoor gekozen om zo’n individuele norm af te wenden.

Vergoeding voor duurzaam woon-werkverkeer

Los daarvan ontstond het initiatief de Groene Arbeidsovereenkomst. Dat geeft werkgevers hulp voor milieuafspraken met werknemers. Een aantal juristen en vormgevers biedt gratis voorbeeldcontracten. Daarmee kunnen werkgevers duurzame afspraken maken met werknemers ter wille van de klimaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld planten van een boom bij behalen van targets; meer vakantiebijslag en extra vakantiedagen voor wie met een duurzaam transportmiddel (trein of fiets) op vakantie gaat; een hogere kilometervergoeding voor duurzaam woon-werkverkeer in plaats van de auto.

Klimaatactie voor binden van mensen

Uitgeverij Rendement schrijft in een nieuwsbericht op 28 juli over werkgevers met arbeidsvoorwaarden die ook bijdragen aan de (eigen) klimaatdoelstellingen. Zo leent softwarebedrijf AFAS op gunstige voorwaarden maximaal € 25.000 aan werknemers voor verduurzamen van hun koophuis. Verzekeraar Achmea geeft per 2023 via de cao werknemers een klimaatbudget van € 2.500 netto: te besteden binnen drie jaar aan klimaatverbetering. Er is te denken aan woningisolatie van een woning, een energiezuinige wasmachine, een fiets of deelname in een groen beleggingsfonds.

Per saldo: beter benutten beschikbare arbeidsvolume?

Dergelijke berichten suggereren een beeld dat werkgevers minder inzetten op werving van personeel en meer energie steken in het bevorderen dat de beschikbare mensen goed ingezet worden. Een verstandige beleidslijn tegen het personeelstekort. Dan steekt het dat extra actie tegen ziekteverzuim nauwelijks een rol speelt in ‘het discours’. Vaste contracten bieden aan flexkrachten lijkt nog altijd meer uitzondering dan regel.

De komende verplichting

De Groene Arbeidsovereenkomst

Illustratie De Groene Arbeidsovereenkomst

Wat moeten SZW-ministers?

Verschillende meningen

Het ministerie van SZW beoogt regelmatige zogeheten omgevingsanalyse: welke beleidsonderwerpen vinden het Nederlands publiek en doelgroepen belangrijk, waar maken ze zich zorgen over? Daartoe dienen opiniepeilingen, de laatste verscheen 1 augustus.

Ook dit rapport, van I&O-research, werd openbaar gemaakt op de website van het ministerie, zonder beleidsconclusies en zonder brief of notie van de verantwoordelijke ministers. Dat is te betreuren: de inhoud is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

De cijfers zijn gebaseerd op een internetenquête in mei. Voor de uitkomsten focussen we hier op “publiek” (ruim 1000 respondenten, representatief) en “mkb-werkgevers” (ruim 400, gewogen naar sector en bedrijfsomvang; het rapport laat zich niet uit over representativiteit, al is die naar gangbaar inzicht redelijk).

Vast personeel zorgpunt

Tegen de achtergrond van inflatie en ‘Oekraïne’ is het niet verwonderlijk dat thema’s als inkomen en koopkracht belangrijk zijn voor het publiek. Die vormen dan ook de top-2. In eerdere peilingen stond steeds ‘misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaan’ op de eerste plek, nu staat het bij het publiek nog wel op de 3e plaats.

Het tegengaan van misbruik staat bij werkgevers ongewijzigd op de 1e plek. Armoede tegengaan en koopkracht beschermen staan bij hen, als eerder, op de 4e en 5e plaats.

Nieuw in de top-3 van werkgevers is de wens het aannemen van vast personeel makkelijker te maken. Daarin klinken door de aloude zorgen over twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Dit is een van de punten waar het publiek en de werkgevers zéér verschillend over denken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het bewaken van arbeidsomstandigheden; voor de werkgevers heeft dat minder prioriteit dan eerder.

Vervolg?

Het is niet verwonderlijk dat de bewindspersonen van SZW zich niet uitlaten over hoe ze dit in hun beleid verwerken. De eerdere publicaties toonden forse verschillen in opvattingen tussen doelgroepen voor SZW-beleid. Die verdeeldheid blijkt nu alleen maar toegenomen. Het maakt wel nieuwsgierig hoe lang het ministerie door gaat met deze peilingen.

NIEUWE KOM-LEDEN, DUS ASPIRANT-LEDEN DE EERSTE ZES MAANDEN

Individueel lid: Francien Bazelier, Houten

Onderzoek naar werk, inkomen en gezondheid, conferentie 27 september

Onderzoek naar werk, inkomen en gezondheid: arbeidsorganisaties en professionals kunnen het goed gebruiken om gezondheid en gezond gedrag op de werkplek te stimuleren. Dit in het bijzonder voor werkenden met een lage sociaaleconomische status.

ZonMW is de instantie die met ministeries en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) programma’s ontwerpt en financiert voor onderzoeks- en innovatieprojecten.

Op dinsdag 27 september vindt de ZonMw conferentie Werk, inkomen en gezondheid plaats in Utrecht: uw kans om aan de slag te gaan met kennis uit lopende of afgeronde onderzoeken, zoals  om het re-integratieproces van zieke werknemers te verbeteren.

Op het programma staan vele workshops, waaronder versterking van de rol van de werknemer resp. leidinggevende bij re-integratie, en kennisuitwisseling van het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit Poortwachterproces.

Meer weten, aanmelden

De volgende KoM-nieuwsbrief ligt 5 september op uw digitale mat. 

Welkom voor wie terug komt van vakantie. Voor wie gaat: veel plezier, rust goed uit, we hebben elkaar straks weer nodig!

Terug van vakantie en de vorige nieuwsbrief gemist? Kijk op de KoM-site: Loondoorbetaling bij ziekte: FNV neemt stelling

De nieuwsbrief daarvoor:  Kijk op de KoM-site “Minister van Gennip publiceert Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt – Twee stevige aandachtspunten voor de arbosector”

Arbodeskundigen gezocht voor ’t MBO

Veilig en gezond werken begint al in de schoolbanken. Dat adagium is nog lang geen realiteit. Maar er is vooruitgang. MBO-instellingen willen studenten uitdagen om arbeidsrisico’s te herkennen en te beheersen. Bijvoorbeeld met een les van een gastdocent, of met langere ondersteuning van een arboprofessional. Welke arbodeskundigen willen meewerken? Lees meer op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite