27 juli 2020

UPDATE CORONA  # Verschenen: de “Kennisnieuwsbrief C-19 en arbeidsgerelateerde zorg”. Onder andere over risicogroepen en terugkeer naar werk van besmette mensen.

Zie de KoM-site, externe link https://vkom.nl/?p=3459

IN DEZE NIEUWSBRIEF

KoM: ‘Nederland een aantrekkelijk land om in te werken’ – In het SZW-project Arbovisie 2040 verschijnen uiteenlopende visies

Loondoorbetaling goede prikkel – In een webinar interviewden twee hoogleraren elkaar: dilemma’s rond de arbeidsmarkt van de toekomst, bezwaren tegen de regionale werkhub van het Wetboek van Werk

Feiten over de kantoortuin – Na corona weer ‘ziek door de kantoortuin’? Waardering voor aspecten van het werk is minder naarmate meer medewerkers een ruimte delen

Werkgevers- en werknemersorganisaties willen onderzoek naar WIA 25-min in plaats van 35-min – Er was te vaak ‘een wijzen naar elkaar’

‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’

Coronacrisis: één op de drie rokers denkt na over stoppen  Longarts Wanda de Kanter heeft tips

Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde – Op vrijdag 2 oktober 2020 is er het slotsymposium: Maak werk van Kwaliteit

===============================================================

KoM: ‘Nederland een aantrekkelijk land om in te werken’

Alle Nederlanders hebben goed werk dat gezond en veilig is. Ze hebben direct toegang tot adviseurs voor begeleiding, sparring of kennisvergaring op het gebied van arbeid en gezondheid.

Zo opent Kwaliteit op Maat haar position paper voor Arbovisie 2040. In dit project werkt het ministerie van SZW – in dialoog en samenwerking – aan een kijk op het toekomstig stelsel. Dit onder meer door (groeps)gesprekken met stakeholders en focusgroepen. Op het Arboportaal staan inmiddels papers van elf (belangen)organisaties en kennisinstellingen.

Uiteenlopende visies

Kwaliteit op Maat bepleit een systeem met de verantwoordelijkheid en regie vooral bij de (potentieel) werkende. “Zelfregie dus, maar met ondersteuning.” De Oval keert zich tegen de plicht tot second opinion. De FNV ziet stagnatie in preventie en bepleit meer overheidsactie. Werkgevers melden dat hun achterban “.. te veel en soms niet te realiseren verplichtingen” ervaart.

Kortom: een boeiend geheel aan opvattingen en ervaringen. Het maakt nieuwsgierig hoe het ministerie gezamenlijke vooruitzichten kan formuleren. De planning voorziet in een adviesaanvraag aan de SER in oktober, zodat bij de kabinetsformatie 2021 een gedragen toekomstbeeld klaar ligt.

Externe link https://www.arboportaal.nl/campagnes/arbovisie-2040/documenten

=================================================================

Loondoorbetaling goede prikkel

Een arbeidsmarkt vol dilemma’s 

Vóór de coronacrisis was er de roep om vernieuwing van de arbeidsmarkt. Rapporten wezen op te veel flex, te weinig scholing. Het Wetboek van Werk 2025 in juni 2019 was vrij concreet, met het voorstel tot regionale werkhubs voor loopbaan-apk’s en diverse voorzieningen. Ook zouden deze een rol kunnen spelen in de re-integratie van ziek gemelde werknemers, na bijvoorbeeld zes weken. KoM gaf commentaar, dat werd in dank aanvaard en vervolgens werd het stil.

Loondoorbetaling goede prikkel

Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid pakte de draad weer op. In een webinar interviewden twee hoogleraren elkaar, mede gevoed door chats van kijkers: Olaf van Vliet, econoom, hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (Leiden) en Ruben Houweling, jurist, hoogleraar Arbeidsrecht (R’dam) en ‘hoofdredacteur’ van het Wetboek van Werk.

Het webinar van bijna een uur is inmiddels terug te kijken, reden om u erop te attenderen. Voor de arbosector interessant is dat beide experts, vanuit hun verschillende achtergronden, meermalen beklemtoonden dat loondoorbetaling – in ieder geval het eerste jaar – een uitstekende prikkel tot re-integratie door werkgevers is geweest.

Loskoppeling door hub bezwaarlijk

De werkhub, daarbij denkt men vaak aan een UWV-2.0. Maar het kan ook een publiek-private samenwerking zijn, zeggen de twee; denk aan hoe Randstad inzicht heeft in de lokale vraag naar werk en dat kan vertalen naar scholings- e.a. activiteiten van partijen in de regionale hub en zo nodig hubs elders. Zorgwekkende keerzijde aan zo’n hub is de loskoppeling van uitkeringsverstrekking (door (een organisatie à la) UWV) en bemiddeling (door de hub). De beide hoogleraren verwoordden aldus de vele actuele dilemma’s. ‘Borstlap’ wees op lekken in het ‘dak van de arbeidsmarkt’ en riep op tot reparatie terwijl de zon schijnt. De coronacrisis onderstreept dat belang. Maar, met verkiezingen in het vooruitzicht is de politiek waarschijnlijk geneigd om emmertjes neer te zetten. De transitievergoeding aan de werknemer afschaffen ten gunste van hogere uitkeringen en betere en actiever scholing? Bij de dreiging van corona-ontslagen zal het Malieveld vol lopen. De komende economische neergang zal ook gebrek aan opdrachten voor zzp’ers betekenen. Wellicht is de huidige inkomenssteun voor zzp’ers – die in verkiezingstijd moeilijk te stoppen is – te zien als begin van het veel bepleitte sociale vangnet voor állen.

Externe link NGSZ, https://www.ngsz.nl/activiteiten

=================================================================

Feiten over de kantoortuin

Na corona weer ‘ziek door de kantoortuin’?

De noodzaak tot thuis werken wordt minder gevoeld. Er komen weer meer medewerkers op kantoor. Daaronder mensen met een kwetsbare gezondheid. Die willen ook zonder RIVM-advies 1,5 meter afstand kunnen houden. Werk aan de winkel voor de arboprofessionals.

Gewoon weer aan de slag maar met de werkbladen 1,5 meter uit elkaar? Het is goed in herinnering te brengen hoe Tv-programma De Monitor eind februari de kantoortuinen hekelde. Mede op basis van een NVAB-enquête onder zo’n 90 bedrijfsartsen. Ze verwachtten verzuimdaling als mensen met minder collega’s in één ruimte zitten. Dat sluit aan bij het advies van bouwkundigen dat op kantoren liefst niet meer dan acht mensen één ruimte delen.

Feiten over verzuim in Nederland ontbreken nog

De NVAB plaatste kort na de Tv-uitzending op haar site een nuttig artikel: wetenschappelijke evidence, een pleidooi voor preventie en algemene adviezen voor verbetering binnen de kantooromgeving. Buitenlands onderzoek wijst op negatieve invloed van kantoortuinen op gezondheid én productiviteit. In Noorwegen bijvoorbeeld is bewezen dat “medisch gecertificeerd verzuim” (≥ 4 dagen) stijgt naarmate een kantoor groter is. Er is geen Nederlands onderzoek over effect van kantoortuinen op verzuim. De kantoortuin zal onderwerp worden in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, dus over enkele jaren zullen er data zijn. Zweeds onderzoek lijkt nu wel vertaalbaar naar Nederland. De gebruikte test geeft waarschijnlijk bij ons overeenkomstige resultaten. In Zweden deden ruim 300 medewerkers van makelaardijen mee aan een enquête over hun ervaring in werk op kantoor en subjectief welbevinden. Ze werkten verspreid over het land in dallerlei soorten kantoren. Zie de tabel hieronder: De waardering is minder naarmate mensen met meer anderen het kantoor moeten delen. Het welbevinden van de mensen krijgt maar een krappe voldoende. Het ‘makkelijk contact kunnen maken’ blijkt minder goed te gaan in een groter kantoor, terwijl kantoortuinen daar (ooit) juist voor bedoeld waren!

NVAB: https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/preventie-gezonde-werkplekken-5tips

 

Werkgevers- en werknemersorganisaties: onderzoek WIA 25-min

Er was te vaak ‘een wijzen naar elkaar’

Het Nederlands stelsel (van voorkomen) van verzuim en arbeidsongeschiktheid is succesvol, maar heeft rafelranden. Het jargon is hinderlijk maar dat is ondergeschikt: de uitkomsten zijn soms pijnlijk. De arbeidsdeelname van volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan en moet beter. Dat geldt extra voor (jargon:) 35-minners.

Ondergrens 35%

De WIA regelt sinds 2006 arbeidsongeschiktheid, en wel voor de werknemer die minder dan 65% kan verdienen van het loon voordien. De ondergrens van 35% (voordien 15%) was mede ingegeven door de aanname c.q. het voornemen dat deze 35-minners in dienst konden blijven of komen. Werkgevers- en werknemersorganisaties noemden dat indertijd een gezamenlijke opdracht. Nu schrijven ze: “In de praktijk is vanaf de invoering ongeveer de helft van de 35-minners aan het werk geweest, vooral de werknemers die in dienst waren en relatief minder de mensen die geen werkgever meer hadden toen ze bij de WIA poort kwamen.” Bij dat laatste kon de arbosector moeilijk steun geven, wat de uitkomst overigens niet minder wrang maakt.

Nieuw initiatief voor arbeidsparticipatie

Bij het pakket maatregelen bij de MKB verzuim-ontzorg-verzekering van december 2018 maakte minister Koolmees met sociale partners een afspraak. Ze zouden nagaan hoe de arbeidsparticipatie van volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten te verhogen. Dit in de Stichting van de Arbeid, het (zeer besloten) overlegorgaan van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties.

Hun adviesrapport, opgesteld vóór de coronacrisis, is 15 juli verschenen. Het memoreert de oorspronkelijk voorgenomen (jargon:) integrale ketenbenadering en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die “.. zijn te vaak ‘een wijzen naar elkaar’ (of tegenover elkaar staan) geworden; de arbeidsdeelname van 35-minners is om verschillende redenen te laag en de WGA is te vaak een voorportaal om later alsnog in de IVA te komen.”

‘Wijzen naar elkaar’

Het rapport bevat tien aanbevelingen. De eerste gaat over een handreiking ‘best practices’ die de Stichting zelf wil opstellen: voorbeelden van cao-afspraken en maatregelen bij de gehele keten van arbeidsongeschiktheid; dat document “.. zal andere sectoren en ondernemingen stimuleren en inspireren om dergelijke cao-afspraken of aanpak te maken.” De negen overige aanbevelingen betreffen o.a. voorlichting, scholing, praktischer claimbeoordeling en toegang voor zieke werklozen tot de UWV-WGA-dienstverlening. Deze advisering heeft veel weg van het bekritiseerde verleden.

Geloof in eigen voorstellen?

De laatste pagina’s van het advies ogen bijzonder. “De tien aanbevelingen voor de korte termijn zullen ook voor de groep 35-minners tot verbeteringen moeten leiden. De Stichting van de Arbeid stelt voor om na ommekomst van een redelijke termijn na te gaan of de voorstellen tot een substantiële verbetering van de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van 35-minners leiden.” De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben ook al een plan als die verbetering niet komt; (jargon:) er “.. kan drempelverlaging in beeld komen.” Ofwel: genoemde ondergrens gaat dan naar 25 of zelfs 15%. Dat valt buiten de afspraak met de minister. “De Stichting heeft toch gemeend de overwegingen daaromtrent uitgebreid te moeten opnemen in deze slotbeschouwing, omdat er een gezamenlijke opdracht lag bij de invoering van de WIA om deze groep zogenaamde 35-minners aan de slag te houden.”

In gewone taal:

‘Omdat wij samen iets moesten, en dat er niet van kwam, moet u het oplossen’. Daarnaast stelt de Stichting van de Arbeid voor om het “.. CPB te laten doorrekenen welke budgettaire, arbeidsmarkt- en premie-effecten een verlaging van de grens naar 25% (15%) precies heeft.” Het blijft in het midden of de Stichting die doorrekening nu al wil. Het wordt spannend wat minister Koolmees doet – hij kan zich in tijden van pensioenproblematiek en verkiezingen geen problemen veroorloven.

Externe link https://www.stvda.nl/nl/thema/sociale-zekerheid-en-zorg/wia-aanbevelingen

=================================================================

Campagne De Andere Dokter

De domeinen bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde zijn relatief onbekend bij (geneeskunde)studenten. De campagne De Andere Dokter startte eind mei om de bekendheid vergroten. KoM werkt hieraan mee. Er is een nieuwe podcast, live gegaan 9 juli: https://www.deanderedokter.nl/podcast/aandacht-voor-de-hele-mens/

=================================================================

SAVE THE DATE

Dinsdag 6 oktober 2020, 15.30-17.30: webinar, onderwerp nog te bepalen

Dinsdag 20 april 2021, hele dag: KoMgres, Bunnik

=================================================================

BEKIJK DE KOM-SITE

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’. De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland heeft de brochure vernieuwd. Welke verschillende arbeidsrelaties zijn er mogelijk? Waar moet u op letten als u een proefplaatsing aanvraagt? Hoe werkt sociale inkoop? De update informeert actueel na nogal wat veranderingen in de wet- en regelgeving. Lees meer via de KoM-site, externe link https://vkom.nl/?page_id=1654

Coronacrisis: één op de drie rokers denkt na over stoppen  Longarts Wanda de Kanter signaleert dat van vmbo-opgeleide mannen de helft rookt, vaak uit verveling, en geeft tips hoe te helpen. Externe link https://vkom.nl/?page_id=3057

De volgende KoM-nieuwsbrief verschijnt conform zomerschema: 17 augustus

 

 

 

Op vrijdag 2 oktober 2020 vindt het slotsymposium

Maak werk van Kwaliteit

van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekerings­geneeskunde plaats in de Jaarbeurs Media Plaza in Utrecht. Vanwege de Corona maatregelen zal het symposium in aangepaste vorm doorgang vinden volgens de richtlijnen van het RIVM.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Op 31 mei 2018 is de Kwaliteitstafel van start gegaan voor een periode van 2 jaar. Het doel van de Kwaliteitstafel was om de instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen door middel van het bevorderen van een duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Tevens was de opdracht om te komen tot een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid.

Tijdens het slotsymposium presenteren we het advies dat aan de staatssecretaris wordt overhandigd en zullen we alle activiteiten en producten die in de afgelopen periode tot stand zijn gekomen presenteren.

Het programma start vanaf 13.00 uur en zal rond 16.30 uur worden afgesloten met een borrel. Het exacte programma volgt nog.

Graag vernemen wij van u of u fysiek aanwezig kunt zijn (er is plaats voor 100 deelnemers) of dat u het symposium online wilt volgen. Aanmelden kan via deze link:

https://www.formdesk.com/ministerieszw/kwaliteitstafel

U kunt de uitnodiging doorsturen naar andere geïnteresseerden.

We kijken ernaar uit u te zien op vrijdag 2 oktober!

Hartelijke groet,

Jenneke van Veen & Karin Proper