Er was verwarring rond verantwoordelijkheid van de Inspectie SZW in de coronacrisis. De dienst laat zich sinds 8 juni weer (meer) zien op de werkvloer. Heel opmerkelijk is nu de aankondiging van een wetswijziging, opdat de inspecteurs meer mogelijkheden hebben tegen ernstige nalatigheid door werkgevers wat betreft mogelijke besmetting.

Minister Koolmees reageert aan de Tweede Kamer op het rapport-Roemer, over coronabesmettingen in de vleessector. De bewindspersoon wijdt geen woord aan het mogelijke tekort schieten van bedrijfsarts of arbodienst in die bedrijven. Hij wil onder meer een betere aansluiting van coronamaatregelen met de arboregelgeving. “Daartoe moeten werkgevers een vertaling en uitwerking maken van generieke protocollen naar hun risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deze aansluiting kan ook gemaakt worden door (een addendum op) een arbocatalogus, die getoetst wordt door de Inspectie SZW. De Inspectie SZW heeft het proces drastisch ingekort zodat een toets niet binnen twaalf weken maar binnen vijf werkdagen plaatsvindt.”

Verder licht hij de werkwijze van de Inspectie toe. Sinds 12 maart 2020 was de lijn van de dienst wat betreft fysieke bedrijfsbezoeken “ ‘nee, tenzij’ (minder fysieke inspecties, met uitzondering van arbeidsuitbuiting en ernstige arbeidsongevallen en inzet van andere interventies), maar door het weer meer open gaan van de samenleving en grotere economische bedrijvigheid hanteert de Inspectie SZW sinds 8 juni 2020 de lijn ‘ja, mits’.” Dit laatste binnen de kaders van de RI&E van de dienst. “De Inspectie SZW heeft dus haar werkwijze aangepast en zal dat blijven doen naar gelang de omstandigheden en kabinetsbesluiten daartoe aanleiding geven”, schrijft Koolmees.

Ook meldt hij: “Daarnaast is de staatssecretaris van SZW voornemens om door middel van nieuwe wetgeving en een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Inspectie SZW meer mogelijkheden te geven om effectief te kunnen handhaven als werkgevers in ernstige mate geen noodzakelijke maatregelen treffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen of de kans daarop te beperken.”

Dat weerspreekt de eerdere stelling dat I-SZW wel degelijk zou kunnen optreden bij risico op besmetting.

 

Het eerdere KoM-nieuwsbericht, klik

De brief van minister Koolmees, externe link

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/07/03/av80700-tk-kabinetsreactie-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten