Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag: het blijken hardnekkige verschijnselen. De affaire “The Voice” heeft veel losgemaakt, een Kamerlid is opgestapt. De regering besloot een regeringscommissaris te benoemen. De ministers Dijkgraaff (OC&W) en Van Gennip (SZW) meldden dat Mariëtte Hamer daartoe bereid is gevonden. Haar werk als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad gaat ze na 7,5 jaar afbouwen.

Zij moet het boegbeeld worden van een aanpak om tot een blijvende cultuurverandering te komen. Het organiseren van een langjarig maatschappelijk debat in alle domeinen van de samenleving maakt deel uit van haar opdracht.

Uniek

Het aanstellen van een regeringscommissaris is vrij uniek. Wikipedia noemt als voorbeeld de Deltacommissaris.

De twee bewindspersonen schrijven aan de Kamer dat sinds #MeToo in 2017 de overheid op vele fronten actief is geweest. Meer regie en coördinatie blijken nodig. Daarom komt er een Nationaal actieplan Aanpak Seksueel grensoverschrijdend gedrag en Seksueel geweld. Het voornaamste doel is de fundamentele cultuurverandering voor een samenleving waarin geen plek is voor seksuele intimidatie en geweld. Daartoe dient ook de benoeming van een “regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld”. De benoeming vindt begin april plaats en geldt voor een periode van drie jaar.

Mandaat

Dijkgraaf en Van Gennip schrijven: de commissaris heeft “.. een onafhankelijke positie en eigenstandig mandaat. Zo adviseert de commissaris gevraagd én ongevraagd het kabinet .. Hierbij past het initiëren van maatschappelijk debat en dialoog, alsook het stimuleren van initiatieven op dit terrein. De commissaris heeft een belangrijke signaleringsfunctie, en zorgt dat meldingen van ongewenste ontwikkelingen worden doorgeleid. .. Bij de uitvoering van deze taken werkt de commissaris nauw samen met de betrokken ministeries, medeoverheden, toezichthoudende organen, sociale partners en betrokken overheidsinstanties. Tegelijkertijd staat de commissaris doorlopend in verbinding met relevante stakeholders in het veld en kan terugvallen op een stevig netwerk onder ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionals bij organisaties die zich dagelijks inzetten op dit terrein. Belangrijke maatschappelijke spelers in deze zijn in ieder geval Stichting Rutgers, platform Professionalisering Vertrouwenspersonen en het College voor de Rechten van de Mens.”

Ministerie van SZW belangrijke rol

“De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) en specifiek omtrent de vertrouwenspersoon tegen het licht houden. Het doel is om te bekijken hoe deze aanpak versterkt en effectiever gemaakt kan worden en minder vrijblijvend in de wijze waarop werkgevers invulling geven aan de verplichtingen.

Met deze insteek worden de komende weken gesprekken met sociale partners, de deelnemers van het platform professionalisering vertrouwenspersonen en de indieners van de petitie over de ratificatie van het ILO-verdrag C 190 inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer gevoerd. Ook het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en de reactie van de Raad van State hierop wordt betrokken bij het heroverwegen van de beleidsinzet. Daarnaast zal de minister het ratificatieproces van het ILO-verdrag in gang zetten met inachtneming van de Europese procedures hieromtrent.”

Per saldo

Mariëtte Hamer heeft een uitstekend track record in het bereiken van eensgezindheid tussen werkgevers en werknemers. het is overduidelijk: de arbosector kan rekenen op nieuwe aandacht voor de verplichting in de Arbowet tot een beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting. Seksuele intimidatie maakt daar deel van uit.

De KoM-nieuwsbrief van 21 februari zal informeren over de stand van zaken van het wetsvoorstel om in de Arbowet een vertrouwenspersoon verplicht te stellen.

De brief van de twee bewindspersonen d.d. 8 febr. 2022 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z02257&did=2022D04775