“Ook in 2024 blijft aandacht nodig van de Inspectie voor psychosociale arbeidsbelasting [zoals door] intern ongewenst of grensoverschrijdend gedrag .. Waar monitoring laat zien dat sectoren en instellingen niet zelf aan de slag gaan, zal de Inspectie in 2024 inspecteren.” Minister van Gennip schrijft dit in de brief waarmee ze het jaarplan 2024 van de Arbeidsinspectie aan het parlement stuurt. Het plan benoemt een aantal bedrijfstakken waar de dienst zal optreden op deze en andere onderwerpen – het kan voor geïnteresseerden nuttig zijn het document te scannen op voor hen relevante bedrijfstakken.

Toezicht op Arbozorg

Onder dit kopje schrijft de dienst dat ze ook in 2024 bij selecties van bedrijven de RI&E, het plan van aanpak en het contract met arbodienstverlener zal opvragen en beoordelen. Deze schriftelijke en telefonische benadering bleek volgens hem eerder zeer effectief, met de kanttekening dat de kwaliteit van de RI&E en de inhoud van het contract verbetering behoeven. “Ook zal in 2024 meer aandacht komen voor de betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van het arbobeleid in hun bedrijf of instelling.”

De Arbeidsinspectie zal in 2024 eveneens “onderzoek doen naar hoe de uitvoerende partijen in het stelsel werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden,” zo schrijft de minister. Dit betreft een actie in het kader van het zogeheten stelseltoezicht van de Arbeidsinspectie op gemeenten, UWV en SVB.

KoMmentaar

Het laatste kan voor de arbosector interessante inzichten opleveren. Hoe hard de uitkomsten zullen zijn, daar is nog niets over te zeggen. Met name niet omdat de Arbeidsinspectie in het plan geen duidelijkheid biedt over onderzoeksmethoden en geen cijfers noemt over aantallen te betrekken organisaties. Bij alle andere onderwerpen ontbreekt ook kwantitatieve informatie. Wat betreft het schriftelijk en telefonisch benaderen over arbozorg noemden eerdere plannen en verslagen van de dienst enkele honderden werkgevers. Dat is veel minder dan de bijna 300.000 bedrijven met een à vier werknemers (CBS-StatLine) waar het waarschijnlijk vaak ontbreekt aan een RI&E. Maar die bedrijven worden vaak al wel bereikt door een verzuimverzekeraar en zo nodig een arbodienst of bedrijfsarts. Waarom zoekt de Arbeidsinspectie daar geen aansluiting bij?

De brief van de minister en het jaarplan