Ruim 1.200 pagina’s verkiezingsprogramma’s, dat is de productie van de dertien partijen met nu zetels in de Tweede Kamer. De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland deed monnikenwerk. Op haar site en in een te downloaden whitepaper geeft ze een overzicht: vijf rode draden in de programma’s met relevantie voor werkgevers. Wij van Kwaliteit op Maat vullen dat nog iets aan.

“Alle partijen willen flink ingrijpen in de arbeidsmarkt. Ook zijn partijen als VVD, CDA en D66 minder beducht voor overheidsbemoeienis.” Aldus de AWVN.

Ze acht het waarschijnlijk dat de volgende maatregelen opgenomen worden in het regeerakkoord, ongeacht de kleur van het kabinet:

 • verhoging van het wettelijk minimumloon
 • arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zelfstandigen
 • verdere afbouw van fiscale voordelen voor zelfstandigen
 • minder bezwarende loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers
 • kinderopvang beter toegankelijk
 • toeslagensysteem fors anders
 • lastenverlichting voor lage en middeninkomen
 • weer de sociale werkvoorziening, maar “in een nieuw jasje”
 • meer prikkels voor aangaan vaste contracten, strenger op flexwerk.

De breed beoogde toename van ‘vast’ werk betekent werk aan de winkel voor de arbosector. De pleidooien van de commissie “Regulering van werk” blijken neergedaald. Met de kanttekening van de AWVN dat partijen doen aan het door Borstlap verguisde cherrypicking. Partijen kiezen uit ‘Borstlap’ wat hen uitkomt.

Loondoorbetaling

De loondoorbetaling bij ziekte is daar een voorbeeld van. Partijen zijn het erover eens dat die plicht voor werkgevers verlicht moet worden. Hoe dat moet, daar lopen de meningen over uiteen:

 • CDA, Denk en FvD pleiten voor beperking van de loondoorbetalingsduur, zegt AWVN;
  het CDA schrijft: we beperken “.. voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot één jaar, te beginnen bij de werkgevers in het MKB”;
 • ChristenUnie, D66 en VVD willen met name het mkb tegemoet komen, aldus AWVN;
  de VVD meldt – voor Nederland ongekend – een maatregel wat betreft cao’s: ze wil “kleine werkgevers” uitzonderen van bovenwettelijke cao-afspraken over loondoorbetaling bij ziekte, en “Verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers naar één jaar. De overheid compenseert het tweede jaar, zodat kleine werkgevers sneller mensen in dienst zullen nemen.”
  D66 meldt: “We verkorten de termijn van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar. Het tweede jaar verzekeren we collectief.”
 • SP en PvdA willen kleinere ingrepen in het stelsel”, schrijft AWVN;
  bij de PvdA is te lezen: “Het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte verzekeren we collectief voor bedrijven tot 25 werknemers zonder aantasting van de rechten van werknemers.”

AWVN meldt niets over GroenLinks. Dat blijkt te pleiten voor dezelfde rechten en plichten als nu voor werknemers. Dat in een – waarschijnlijk publieke – “collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.” Dat lijkt ons geen kleine ingreep in het stelsel.

Per saldo

Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst, zeker in de politiek. De partijen lijken geen  bezwaar te zien tegen twee jaar loondoorbetaling bij ziekte voor “grote werkgevers”. Er lijkt een meerderheid waarschijnlijk voor één jaar loondoorbetaling voor “kleine werkgevers”. De diverse opties voor ‘het tweede jaar’ voor die werkgevers lijken sterk op wat Rutte-III in het regeerakkoord schreef, maar inmiddels afvoerde als duur en onacceptabel voor het midden- en kleinbedrijf. Wat dan? Dezelfde dilemma’s waren er najaar 2018 bij het toen geklapte pensioenakkoord. Koolmees kwam met 450 miljoen premiekorting en de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Inmiddels lijkt die nauwelijks aftrek te vinden.

Vast staat dat elk onderscheid tussen werkgevers (groot vs. klein) uitvoeringstechnisch lastig is, fraudegevoelig, en neerkomt op ongelijke behandeling. Dat geeft logica aan één jaar loondoorbetaling voor alle werkgevers, met een tweede jaar gezamenlijk gefinancierde re-integratieinspanningen met de ‘eigen’ bedrijfsarts …

 

LINKS

AWVN

‘Borstlap’ op KoM-site, onder meer

CDA verkiezingsprogram

VVD verkiezingsprogram

PvdA verkiezingsprogram

GroenLinks verkiezingsprogram